TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 04/11/2011

Thời gian qua, việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe (gọi chung là các chế độ BHXH ngắn hạn) cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức tham gia BHXH (gọi chung là ĐVSDLĐ) với cơ quan BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những vướng mắc nhất định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây phiền hà cho ĐVSDLĐ và cũng tạo ra khó khăn cho chính cơ quan BHXH khi thực hiện nhiệm vụ.

               Nhằm tháo gỡ các tồn tại nêu trên, BHXH Tiền Giang xin được nhắc lại một số nội dung cụ thể, liên quan đến việc giải quyết các chế độ này như sau:

          1. Hàng tháng, khi chuyển đóng BHXH cho cơ quan BHXH, đề nghị ĐVSDLĐ phải giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công, để có nguồn chi trả kịp thời các chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động (điểm a-khoản 1-điều 92-Luật BHXH). Hiện nay, vẫn còn nhiều ĐVSDLĐ chuyển nộp hết cho cơ quan BHXH (bao gồm cả số 2% phải giữ lại), và khi phát sinh các chế độ BHXH ngắn hạn, các đơn vị yêu cầu cơ quan BHXH phải chuyển tiền chi trả ngay cho người lao động. Vấn đề này nhìn chung là không đúng, do việc chi trả kịp thời cho người lao động khi có phát sinh các chế độ BHXH ngắn hạn thuộc trách nhiệm của ĐVSDLĐ (quy định tại khoản 1-điều 117-Luật BHXH).

          2. Việc thanh quyết toán số kinh phí 2% ĐVSDLĐ giữ lại với cơ quan BHXH đã được quy định tại điểm a-khoản 1-Điều 43-Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006. Tuy nhiên, trong thực tế, kinh phí 2% giữ lại trong quý ở nhiều ĐVSDLĐ đã không đủ để chi trả kịp thời cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Tiền Giang sẽ tạm ứng kinh phí cho ĐVSDLĐ khi có yêu cầu, theo các điều kiện:

          - ĐVSDLĐ có văn bản đề nghị tạm ứng kinh phí (theo mẫu đính kèm)

          - Số phát sinh các chế độ ngắn hạn đã được duyệt trong quý lớn hơn số kinh phí 2% giữ lại tại đơn vị (tính đến thời điểm yêu cầu tạm ứng).

          - Tính đến thời điểm tạm ứng, đơn vị phải không nợ đọng hoặc chậm nộp các chế độ BHXH, BHYT bắt buộc.

      - Sau khi cơ quan BHXH thông báo quyết toán, nếu kinh phí tạm ứng còn thừa (số liệu tại dòng 13-mẫu C71-HD), ĐVSDLĐ phải hoàn trả kịp thời cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày đầu của quý sau. Ngược lại, nếu kinh phí vẫn thiếu (số liệu tại dòng 14-mẫu C71-HD), cơ quan BHXH sẽ chuyển trả cho ĐVSDLĐ trong thời hạn 30 ngày đầu của quý sau.

          Sau khi nhận được văn bản yêu cầu tạm ứng của đơn vị, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ chuyển ứng kinh phí cho đơn vị.

           3. Về hồ sơ, chứng từ thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn, trong thời gian qua vẫn còn một vài vướng mắc. BHXH Tiền Giang đề nghị các ĐVSDLĐ lưu ý:

a- Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2-điều 117-Luật BHXH; các hồ sơ, chứng từ BHXH ngắn hạn phát sinh trong quý, thì phải  được thanh toán cho người lao động và quyết toán với cơ quan BHXH ngay hàng quý.

Vừa qua vẫn còn chứng từ phát sinh từ quý 1, quý 2 năm 2008, nhưng đơn vị lại tập hợp đề nghị quyết toán trong quý 3/2009. Yêu cầu này nhìn chung không phù hợp quy định. BHXH Tiền Giang xin được xác định: Nếu hồ sơ, chứng từ thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn phát sinh trong năm, thì cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và xét duyệt quyết toán theo hàng quý tương ứng. Trường hợp chứng từ phát sinh vào những ngày cuối tháng 12 hàng năm, không quyết tóan kịp, thì ĐVSDLĐ nhập vào chứng từ quyết toán của quý 1 năm sau. Quá thời hạn trên, BHXH Tiền Giang không thể tiếp nhận quyết toán, và do vậy, quyền lợi của người lao động sẽ do ĐVSDLĐ chịu trách nhiệm giải quyết.

b- Về nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe (DS-PHSK), Theo quy định tại thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐ-TB và XH, BHXH Tiền Giang xin được lưu ý điều kiện giải quyết cho người lao động như sau:

          - Để được giải quyết chế độ DS-PHSK sau thời gian ốm đau, người lao động phải nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, và trong khoảng thời gian 30 ngày, kể từ khi trở lại làm việc, sức khỏe người lao động vẫn còn yếu.

          - Trong kho¶ng thêi gian 30 ngµy, tÝnh tõ thêi ®iÓm lao ®éng n÷ trë l¹i lµm viÖc sau khi hÕt thêi gian h­ëng chÕ ®é khi sÈy thai, n¹o, hót thai hoÆc thai chÕt l­u, søc khoÎ cßn yÕu th× ®­îc nghØ d­ìng søc, phôc håi søc khoÎ.

          - Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con, mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ

          - Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong khoảng thời gian 60 ngày, tính từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa mà sức khoẻ còn yếu thì người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

          - Căn cứ các mốc thời hạn trên, đề nghị ĐVSDLĐ quan tâm giải quyết chế độ kịp thời và đúng quy định cho người lao động.

           4. Thời gian qua, có các trường hợp ĐVSDLĐ chậm nộp BHXH, BHYT hoặc phải truy nộp BHXH, BHYT theo luật định, mà trong thời gian chậm nộp hoặc truy nộp đó, đơn vị lại phát sinh yêu cầu thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn. Căn cứ công văn 1464/BHXH-BT ngày 23/5/2008 của BHXH Việt Nam, BHXH Tiền Giang xin nói rõ:

          - Trường hợp ĐVSDLĐ phải truy nộp BHXH, BHYT, mà trong khoảng thời gian truy nộp lại phát sinh các hồ sơ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chi phí khám chữa bệnh… thì ĐVSDLĐ chịu trách nhiệm thanh toán cho người lao động.

          - Trường hợp chậm nộp BHXH, BHYT, mà trong khoảng thời gian đó có phát sinh hồ sơ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chi phí khám chữa bệnh… thì cơ quan BHXH chỉ tiếp nhận và giải quyết cho những hồ sơ phát sinh trong thời gian ĐVSDLĐ đã trích nộp đủ BHXH, BHYT. Các hồ sơ còn lại (phát sinh ở những tháng chưa trích nộp BHXH, BHYT) thì tạm thời chưa tiếp nhận giải quyết. Tùy thuộc vào thời gian ĐVSDLĐ trích nộp bổ sung BHXH, BHYT cho những tháng này và thời gian phát sinh của chứng từ gốc, cơ quan BHXH sẽ xử lý như nói tại tiết a - điểm 3 công văn này.

          Trên đây là một số vấn đề BHXH Tiền Giang mong được sự thống nhất về quan điểm, và sự phối hợp thực hiện của các ĐVSDLĐ, nhằm giúp BHXH Tiền Giang thực hiện quyền lợi cho người lao động đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu còn có những khó khăn vướng mắc, BHXH Tiền Giang mong nhận được ý kiến phản hồi của các ĐVSDLĐ, để cùng nhau giải quyết.

 

                   Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC

 -Như trên

- BHXH huyện (để triển khai)                                                            Đã ký

- Các phòng nghiệp vụ

-Lưu KHTC

                                                                                                   Trần Minh Bá

Tin liên quan